1. Onder Opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden wordt verstaan Quality en     Marketing Advies, kantoorhoudende te Bloemendaal en ingeschreven in het     Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer:     34226744.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer te verrichten en verrichtte werkzaamheden (aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die voortvloeien uit de opdracht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer op grond van een overeenkomst van opdracht, met uitsluiting van de artikelen     7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval met inschakeling van derden uit te voeren. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden bij de selectie van deze derden waar nodig overleg hebben met Opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Opdrachtnemer gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen inclusief B.T.W. zulks met een maximum van 10.000 Euro. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke gedragingen van Opdrachtnemer.
 6. Werkzaamheden door Opdrachtnemer worden periodiek, in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtnemer betaalde onkosten zullen gescheiden in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindfactuur in het kader van de opdracht.
 8. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn.
 9. In geval van betalingsverzuim heeft Opdrachtnemer met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 10. Intellectuele eigendomsrechten blijven bij de Partij die deze heeft ingebracht en of  ontwikkeld. Intellectuele eigendomsrechten mits en voor zover nodig voor de uitvoering van de opdracht worden door Opdrachtgever ter beschikking gesteld aan Opdrachtnemer al dan niet onder nader te bepalen voorwaarden. Opdrachtgever verkrijgt de intellectuele eigendom van de onderzoeksresultaten in het rapport. Publicatie danwel openbaarmaking van de onderzoeksgegevens kan slechts plaatsvinden na verkregen toestemming van de andere Partij.
 11. Partijen zijn verplicht gedurende een periode van 2 jaar na afloop van de opdrachtovereenkomst geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde gegevens, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben, tenzij bekendmaking van dergelijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dan wel indien enig wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak tot bekendmaking van dergelijke gegevens dwingt.
 12. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.qmadvies.nl.